Министерство за Финансии на Република Македонија
ул „Луј Пастер“ бб
1000 Скопје
Телефон:+389 (2) 3255-300
Факс:+389 (2) 3255-721

 

Управа за имотно правни работи
Директор: Зоран Крстаноски
Телефон: +389 (2) 3255-669
Факс: +389 (2) 3255-722
е-пошта: zoran.krstanoski@finance.gov.mk

Контакт: Ирена Степаноска
Телефон: +389 (2) 3255-686
е-пошта: irena.stepanoska@finance.gov.mk

Контакт: Магдалена Бабановска
Телефон: +389 (2) 3255-678
е-пошта: magdalena.babanovska@finance.gov.mk