sort
куќа во Штип
куќа во Штип
Цена: 2,329,119 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 06.03.2018 11:00:00

се наоѓа на ул.Борко Талев бр.40, ИЛ.бр.5763, КП.бр.9415, КО Штип 4

куќа во Прилеп
куќа во Прилеп
Цена: 5,671,899 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 06.03.2018 12:00:00

се наоѓа на КП.бр.9412, ИЛ.бр.1532 КО Прилеп

куќа во Прилеп
куќа во Прилеп
Цена: 4,942,705 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 06.03.2018 13:00:00

се наоѓа на ул.Димче Ј.Дабовски, ИЛ.бр.36585, КП.бр.19268, КО Прилеп

куќа во Кочани
куќа во Кочани
Цена: 4,568,689 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 06.03.2018 14:00:00

се наоѓа на ул.П.Тошев, ИЛ:бр.18587, КП.бр.13097, КО Кочани

стан во Кичево
стан во Кичево
Цена: 907,728 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 06.03.2018 15:00:00

се наоѓа на КП.бр.3088,место викано Град, ИЛ.бр.9784, КО Кичево 4.