СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

- Управа за имотно правни работи - Превземете го Формуларот за пријава на Државни Органи.

 

 Превземете го Упатството за наддавање.

 Огласи

Народниот правобранител објавува оглас за продажба на користени моторни возила