СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

- Управа за имотно правни работи - Превземете го Формуларот за пријава на Државни Органи.

 

 Превземете го Упатството за наддавање.

 Огласи

Предмет на продажба се моторни возила сопственост на АД “Аеродроми на Македонија” Скопје, кои што се расходовани и вон употреба, се продаваат согласно Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост