СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

- Управа за имотно правни работи - Превземете го Формуларот за пријава на Државни Органи.

 

 Превземете го Упатството за наддавање.

 Огласи

Прва објава- давање во закуп на објекти и локации за рекламен простор на граничните премини за патен сообраќај