СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

- Управа за имотно правни работи -



 Превземете го Формуларот за пријава на Државни Органи.

 

 Превземете го Упатството за наддавање.