СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

- Управа за имотно правни работи - Превземете го Формуларот за пријава на Државни Органи.

 

 Превземете го Упатството за наддавање.

 Огласи

Министерството за финансии дава во закуп недвижни ствари во Штип,Кичево,Прилеп и с.Манастир Прилеп (станови,помошни простории,гаража и бачило)