СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

- Управа за имотно правни работи - Превземете го Формуларот за пријава на Државни Органи.

 

 Превземете го Упатството за наддавање.

 Огласи

Министерството за финансии продава недвижни ствари (куќи во Кочани,Штип и Прилеп и стан во Кичево)

Агенција за катастар на недвижности врши Збирна продажба на возила содржани во јавната објава

СОЗР на Р.Македонија издава под закуп недвижни ствари во Скопје 4-кровни површини